بررسی تأثیر ژئوتکنیک بستر و ارتفاع پی توده سنگی بر پایداری موجشکن قائم

نویسندگانجاسم سعیدی- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- حسین بهرامی
همایشنخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳-۳-۱۲
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله