پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱بررسی آزمایشگاهی اثر جت ریزشی دایره‌ای سنگین فاضلابی بر پخشیدگی و آبشستگی ناحیه برخورد در محیط پذیرنده ساکن کم‌عمقحسین عزیزی نادیانکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۰۷ بهمن ۱۳۹۸
۲اثر استفاده از پوشش گیاهی بر کاهش آبگرفتگی و بازتاب امواج با استفاده از مدل STAR –CCM+حامد صابریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۳بررسی آزمایشگاهی انتقال موج از طرح جدیدی از موجشکن دیواری مشبک با مهار شمعیمحمد جواد چوپانی زادهکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۴برررسی تأثیر جریان های جزر و مدی خلیج فارس بر روی غلظت و جابجایی رسوبات در رودخانه بهمنشیرزینت شاعری کریمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۳ بهمن ۱۳۹۷
۵مدلسازی عددی خصوصیات هیدرولیکی پرش در مقطع مستطیلی واگرا بر روی بستر زبر با استفاده از مدل STAR CCM⁺مریم میرسالاریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۰ بهمن ۱۳۹۷
۶بررسی تاثیر افزودنی های طبیعی وصنعتی بر بهسازی خاک ها و رسوبات ساحلیعلی مقومیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۰ بهمن ۱۳۹۷
۷مدل سازی عددی هیدرودینامیک و پیش بینی رزیم رسوب در ضلع شمالی مجتمع بندری امام خمینی با استفاده از mike۲۱سیمین شکرالهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۰ مهر ۱۳۹۷
۸بررسی میدانی انتقال رسوب در ضلع شمالی بندر امام خمینیفرزین شکوریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۰ مهر ۱۳۹۷
۹مطالعه میدانی توزیع غلظت رسوبات معلق در مسیر مستقیم و قوس رودخانه)مطالعه موردی کارون-کوت امیر(کلثوم شاولی کوه شوریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۱ شهریور ۱۳۹۷
۱۰بررسی عددی خطر گسیختگی پانچ ناشی از نفوذ شالوده اسپادکن در خاک¬های لایه ایکمال علیخانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۱ شهریور ۱۳۹۷
۱۱برآورد پارامترهای امواج ناشی از باد با استفاده از روشهای تجربی و مدل شبکه عصبی در لاوانمحمود ابراهیمیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۲۳ شهریور ۱۳۹۶
۱۲: بررسی تاثیر خصوصیات امواج و پارامترهای هندسی بر عملکرد موج شکن شناور با نرم افزار ANSYSمهدی اعظمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۰ بهمن ۱۳۹۵
۱۳بررسی الگوی جریان حول گروه آبشکن ها در قوس ۹۰ درجه با مدل Star ccmمرتضی البرزی مقدمکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۶ بهمن ۱۳۹۵
۱۴بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای هندسی و رقوم قرارگیری شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه ی پل (مطالعه ی موردی شکاف های ذوزنقه ای و مثلثی )مهناز حیدری بنیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۶ بهمن ۱۳۹۵
۱۵بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی با استفاده از مدل سازی عددی به روش تفاضل محدود در زمین های استحصالی از دریااحسان کمال پورکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۳ بهمن ۱۳۹۵
۱۶مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از مدل ABAQUSمتین هواخورکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۰ بهمن ۱۳۹۵
۱۷بررسی آزمایشگاهی عملکرد موج شکن شناور باتوزیع جرم نامتقارن،در مقایسه با موج شکن شناور پانتونی با جرم یکنواختاسماعیل علیزادهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۲۲ دی ۱۳۹۵
۱۸بررسی عددی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن بر روی الگوی جریان حول سری آبشکن های واقع در قوس ۹۰ درجه ملایمیاسر اهلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۲۲ دی ۱۳۹۵
۱۹بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف و لنگر دوم سطح شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پلاعظم اردلانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۷ آذر ۱۳۹۵
۲۰بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم بر نفوذپذیری ناهمسانگرد خاکهای درشت دانهفاطمه پیشروکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۰۳ آذر ۱۳۹۵