مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Stabilization and improvement soils characteristics using natural and industrial additivesAli Maghomi- Morteza Bakhtiari- Majid HeidariBulletin of Engineering Geology and the Environment2022-4-17
۲Wave transmission through the perforated half-depth block-made wall breakwater: An experimental study )Mohammad Javad Choopanizade, Morteza Bakhtiari, Mohammad RostamiOcean Engineering2020-8-1
۳بررسی آزمایشگاهی اثر مساحت سطح شکاف در بدنه ی پایه روی کاهش آبشستگی موضعی پایه پلاعظم اردلانی- مرتضی بختیاری- مجتبی صانعی- سید محمود کاشفی پوردانش آب و خاک1398-6-1
۴بررسی آزمایشگاهی نفوذپذیری ناهمسانگرد خاک¬های درشت دانه یکنواختفاطمه پیشرو- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زادهنشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)1396-8-1
۵پایش شاخص های فیزیکو ریختی سواحل جنوب غرب استان خوزستان به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر بهبود خصوصیات رسوبات ساحلیعلی مقومی- مرتضی بختیاری- مجید حیدریدو فصلنامه علمی پژوهشی هیدروفیزیک1396-7-1
۶بررسی آزمایشگاهی شاخص¬های مکانیک خاک بر نفوذپذیری ناهمسانگرد مصالح درشت¬دانه غیریکنواخت: با تأکید بر دانه-بندی، فاکتور شکل و تراکمفاطمه پیشرو- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زادهزمین شناسی کاربردی پیشرفته1396-4-1
۷بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحلی نزدیک ساحل(مطالعه موردی بندر لنگه)رضا نائبی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب- نیما شهنی کرم زادهمجله علوم و مهندسی آبیاری1395-10-1
۸مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر بار معلق در رودخانه اروندمرتضی بختیاری، عدنان سامر، امیر اشتری لرکیمجله علوم و فنون دریایی1400-4-
۹بررسی آزمایشگاهی استفاده از شکاف در پایه جهت کنترل آبشستگی پایه پلمهناز حیدری بنی- مرتضی بختیاری- مجتبی صانعی- سید محمود کاشفی پورمجله مهندسی منابع آب1399-4-1
۱۰بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف بر کنترل آبشستگی موضعی پایه با مقطع مستطیلی(مقایسه شکاف های لوزی و مربع)اعظم اردلانی- مرتضی بختیاری- مجتبی صانعی- سید محمود کاشفی پورمجله مهندسی منابع آب1398-6-1
۱۱بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریاشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبمجله علوم و فنون دریایی1398-3-1
۱۲بررسی عددی توزیع سرعت متوسط و تنش برشی حول آبشکن های واقع در قوس ۹۰ درجه ملایم به منظور محافظت از سواحلیاسر اهلی- مرتضی بختیاری- مسیح مردو فصلنامه علمی پژوهشی هیدروفیزیک1397-7-1
۱۳پیش¬بینی ارتفاع امواج ناشی از باد با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی، درخت تصمیم و روشهای تجربی در بندر بوشهلیاقت بزرگ زاده- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- محمد اسماعیل دوستمجله علوم و مهندسی آبیاری1397-4-1
۱۴بررسی عددی نیروهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک در اثر حرکات انتقالی و دورانی بر رفتار دینامیکی توربین بادی شناورمحمد بارونی- مرتضی بختیاری- نسیم آل علی- مسعود صدری نسبدو فصلنامه علمی پژوهشی هیدروفیزیک1397-3-1
۱۵بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن¬های نوع باندال لایک مستغرق و معمولی بر تغییرات رقوم بستر در قوس 90 درجه ملایممحسن جلیلی- مرتضی بختیاری- سید محمود کاشفی پور- نیما شهنی کرم زادهمجله پژوهش های حفاظت آب و خاک1397-2-1
۱۶بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D )فرزاد اورک- مرتضی بختیاری- حسین بهرامیمجله علوم و فنون دریایی1396-6-1
۱۷بررسی تحربی تأثیر استغراق آبشکن باندال-لایک بر توپوگرافی بستردر قوس ۹۰ درجهمحسن جلیلی- مرتضی بختیاری- سید محمود کاشفی پور- نیما شهنی کرم زادهمجله علوم و مهندسی آبیاری1396-11-1
۱۸بررسی آزمایشگاهی تأثیر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم بر نفوذپذیری ناهمسانگرد خا کهای درشت دانهفاطمه پیشرو- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زادهدانش آب و خاک1400-1-15
۱۹بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق)امید ماه پیکر- مسعود صدری نسب- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زادهمجله علوم و فنون دریایی1395-7-1
۲۰بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناورمحمد بارونی- مرتضی بختیاری- نسیم آل علی- مسعود صدری نسبمجله علوم و فنون دریایی1399-4-1
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.