بررسی آزمایشگاهی انرژی حاصل از احداث سد جزر و مدی

نویسندگانامید ماه پیکر- مسعود صدری نسب- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده
همایشهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳-۳-۱۷
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله