بررسی عملکرد سکوی نیمه مستغرق دریایی بر اساس زاویه فاز موج برخوردی با سکو

نویسندگانشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب
همایشچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۷-۱۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله