بررسی میزان جرم افزوده در درجات آزادی سکوی نیمه مستغرق دریایی

نویسندگانشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب
همایشسومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴-۱۲-۸
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله