مقایسه بین تئوری تفرق و تئوری فرود-کریلوف در محاسبه نیروی موج وارد بر سکوی نیمه مستغرق دریایی با استفاده از نرم افزار Ansys aqwa

نویسندگانشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب
همایشسومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴-۱۲-۸
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله