بررسی آزمایشگاهی اثر قطر کانال تخلیه کننده بر محل تشکیل حفره

نویسندگانحسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاری
همایشیازدهمین سصمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷-۱۱-۹
محل برگزاری همایشاهواز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله