بررسی آزمایشگاهی شاخص¬های مکانیک خاک بر نفوذپذیری ناهمسانگرد مصالح درشت¬دانه غیریکنواخت: با تأکید بر دانه-بندی، فاکتور شکل و تراکم

نویسندگانفاطمه پیشرو- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده
نشریهزمین شناسی کاربردی پیشرفته
ضریب تاثیر (IF)0.415
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۶-۴-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله