بررسی تحربی تأثیر استغراق آبشکن باندال-لایک بر توپوگرافی بستردر قوس ۹۰ درجه

نویسندگانمحسن جلیلی- مرتضی بختیاری- سید محمود کاشفی پور- نیما شهنی کرم زاده
نشریهمجله علوم و مهندسی آبیاری
ضریب تاثیر (IF)0.119
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۶-۱۱-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله