پیش¬بینی ارتفاع امواج ناشی از باد با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی، درخت تصمیم و روشهای تجربی در بندر بوشه

نویسندگانلیاقت بزرگ زاده- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- محمد اسماعیل دوست
نشریهمجله علوم و مهندسی آبیاری
ضریب تاثیر (IF)0.119
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷-۴-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله