بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا

نویسندگانشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب
نشریهمجله علوم و فنون دریایی
ضریب تاثیر (IF)0.098
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸-۳-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله