بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف بر کنترل آبشستگی موضعی پایه با مقطع مستطیلی(مقایسه شکاف های لوزی و مربع)

نویسندگاناعظم اردلانی- مرتضی بختیاری- مجتبی صانعی- سید محمود کاشفی پور
نشریهمجله مهندسی منابع آب
ضریب تاثیر (IF)0.215
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸-۶-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله