بررسی آزمایشگاهی اثر مساحت سطح شکاف در بدنه ی پایه روی کاهش آبشستگی موضعی پایه پل

نویسندگاناعظم اردلانی- مرتضی بختیاری- مجتبی صانعی- سید محمود کاشفی پور
نشریهدانش آب و خاک
ضریب تاثیر (IF)0.196
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸-۶-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله