پایش شاخص های فیزیکو ریختی سواحل جنوب غرب استان خوزستان به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر بهبود خصوصیات رسوبات ساحلی

نویسندگانعلی مقومی- مرتضی بختیاری- مجید حیدری
نشریهدو فصلنامه علمی پژوهشی هیدروفیزیک
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶-۷-۱
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله