بررسی عددی توزیع سرعت متوسط و تنش برشی حول آبشکن های واقع در قوس ۹۰ درجه ملایم به منظور محافظت از سواحل

نویسندگانیاسر اهلی- مرتضی بختیاری- مسیح مر
نشریهدو فصلنامه علمی پژوهشی هیدروفیزیک
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷-۷-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله