بررسی آزمایشگاهی تأثیر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم بر نفوذپذیری ناهمسانگرد خا کهای درشت دانه

نویسندگانفاطمه پیشرو- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده
نشریهدانش آب و خاک
ضریب تاثیر (IF)0.196
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰-۱-۱۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله