بررسی آزمایشگاهی اثر جت ریزشی دایره‌ای سنگین فاضلابی بر پخشیدگی و آبشستگی ناحیه برخورد در محیط پذیرنده ساکن کم‌عمق

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور