مدل سازی عددی هیدرودینامیک و پیش بینی رزیم رسوب در ضلع شمالی مجتمع بندری امام خمینی با استفاده از mike۲۱

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما