برررسی تأثیر جریان های جزر و مدی خلیج فارس بر روی غلظت و جابجایی رسوبات در رودخانه بهمنشیر

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما