مطالعه میدانی توزیع غلظت رسوبات معلق در مسیر مستقیم و قوس رودخانه)مطالعه موردی کارون-کوت امیر(

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور