برآورد پارامترهای امواج ناشی از باد با استفاده از روشهای تجربی و مدل شبکه عصبی در لاوان

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور