بررسی آزمایشگاهی انتقال موج از طرح جدیدی از موجشکن دیواری مشبک با مهار شمعی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما