بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم بر نفوذپذیری ناهمسانگرد خاکهای درشت دانه

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما