بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی با استفاده از مدل سازی عددی به روش تفاضل محدود در زمین های استحصالی از دریا

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما