بررسی تاثیر افزودنی های طبیعی وصنعتی بر بهسازی خاک ها و رسوبات ساحلی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما