بررسی عددی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن بر روی الگوی جریان حول سری آبشکن های واقع در قوس ۹۰ درجه ملایم

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما