بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای هندسی و رقوم قرارگیری شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه ی پل (مطالعه ی موردی شکاف های ذوزنقه ای و مثلثی )

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما