بررسی الگوی جریان حول گروه آبشکن ها در قوس ۹۰ درجه با مدل Star ccm

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما