مدلسازی عددی خصوصیات هیدرولیکی پرش در مقطع مستطیلی واگرا بر روی بستر زبر با استفاده از مدل STAR CCM⁺

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما