بررسی عددی خطر گسیختگی پانچ ناشی از نفوذ شالوده اسپادکن در خاک¬های لایه ای

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما