: بررسی تاثیر خصوصیات امواج و پارامترهای هندسی بر عملکرد موج شکن شناور با نرم افزار ANSYS

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما