بررسی آزمایشگاهی عملکرد موج شکن شناور باتوزیع جرم نامتقارن،در مقایسه با موج شکن شناور پانتونی با جرم یکنواخت

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما