برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ژئوتکنیک دریایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول طرح درس ژئوتکنیک.pdf
عنوان مهندسی خطوط لوله دریایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول طرح درس مهندسی خطوط لوله دریایی.pdf
عنوان اصول مهندسی سواحل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول طرح درس اصول مهندسی سواحل.pdf
عنوان هیدرولیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول طرح درس هیدرولیک محاسباتی.pdf