مقالات

مقالات بین المللی:

1. M. FATHI-MOGHADAM, M. BEHDARVAND, (2010), Discussion on

Drag coefficient of unsubmerged rigid vegetation stems in open channel      flows .Journal of Hydraulic Research, IAHR, 2009-a, 47(6), 691-699

2. Mehdi behdarvandiaskar , M.Fathimoghadam, (2013),Studying Momentum Transfer between the Sub-Sections of a Symmetric Compound Rectangular Section using Force Measurement Method American journal of scientific research

3. M. Behdarvandi ,M.Fathimoghadam,(2013),Studying Momentum Transfer between the Sub-Sections of a Symmetric Compound Rectangular Section using Force Measurement Method, American journal of scientific research

 4. E. Parsi ,M.Behdarvandi ,(2013), The Study of Weir Cavitation through Utilization of Physical Model, American journal of scientific research

 5.  M. Behdarvandi ,M.Fathimoghadam,(2013), Momentum Attraction by Flood Plains in Compound Channel , Journal of Engineering and Technology

6.A.Ebrahimi, M.BehdarvandiAskar,S.HaghighiPour,V.Chegini(2015),

 Investigation of Various Random Wave Run-up Amounts under the Influence of Different Slopes and Roughnesses,  Environmental Conservation Journal.

7.A.Ebrahimi, M.BehdarvandiAskar,M.Deylami,V.Chegini(2015),The impact of destruction and corrosion of concrete structures in marine and coastal areas, hot and humid,International Conference Of the third millennium-TEHRAN

8.A.Ebrahimi, M.BehdarvandiAskar,S.HaghighiPour,V.Chegini(2015),The Effect Of Roughness and Upstream Slope On Amount Waves Run-up at The Seawall ,International Conference on architecture civil and urban development –tehran

9.M.Deylami, M.BehdarvandiAskar, ,V.Chegini,S.Haghighi Pour ,Effect Of Upstream Slope Of The Overtopping Of  Seawall,International Conference on architecture civil and urban development –Tehran

10.Sh.Bahadori , M.BehdarvandiAskar (2016) ,Investigating the Effect of Relative Depth and Relative Roughness on Momentum Transfer in Symmetric Rectangular Compound Channels with Varius Relative Width.International Journal of Hydraulic Engineering 2016, 5(1): 1-8

 

11.M.Deylami, M.BehdarvandiAskar, ,V.Chegini,S.Haghighi Pour (2015),EFFECT OF SLOPE, SIZE, AND ARRANGEMENT OF ROUGHNESS OF SEA WALLON OVERTOPPING OF RANDOM WAVES. IJBPAS, December, 2015, 4(12), Special Issue: 1026-1034.

12.Sh.Bahadori ,M.BehdarvandiAskar (2016),Investigating the Effect of Relative Width on Momentum Transfer between Main Channel and Floodplain in Rough Rectangular Compound Channels  under Varius Relative Depth Condition.Open Journal of Geology

 

13. Sh.Bahadori ,M.BehdarvandiAskar (2016),Investigating the Effect of Latitudinal Slope of Flood Plain and Relative Roughness on Apparent Shear Stress in Symmetric Compound Rectangular Channels with Varius Relative Width.Journal of Engineering and Applied Sciences

 

14.Sh.Bahadori ,M.BehdarvandiAskar (2016) ,Investigating the Simultaneous Effect of Relative Width and Relative Roughness on Apparent Shear Stress in Symmetric Compound Rectangular Channels.JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE.

 

15. Rashidinasab, M. and M. Behdarvandi Askar (2017). "Modeling the Pressure Distribution and the Changes of Water Level around the Offshore Platforms Exposed to Waves, Using the Numerical Model of Flow 3D." Computational Water, Energy, and Environmental Engineering06(01): 97-106.

 

16. RashidiNasab M, Behdarvandi Askar M. Analyzing the Stress and Displacement of the Offshore Platform Affected by Wave Collision. joc. 2016; 7 (27) :79-87

 

17. Ghatarband  M , Behdarvandi Askar M. Investigation of the Effect of the Circular Stands Diameters of Marine Structures and the Distances between Them on Wave Run-up and Force. Marine Science 2016, 6(1): 11-15.

 

18. Zare pour,A, Behdarvandi Askar M,Cheraghi S,Zarei V. Investigating the Hydrodynamic Status of Mahshahr Export Port by Using MIKE21 Software,2016,Journal of marine science and technology, Khoramshahr Marine Science and Technology University 2016.

 

19. Zare pour,A, Behdarvandi Askar M,Cheraghi S,Zarei V.Hanafi ,A. Two-dimensional modeling of sediment transport potential for Mahshahr Export Port,2016,J ournal of farayandno…..

 

20. Yusefi Hagivar .M, Behdarvandi Askar M.Shariat , M. Investigation Flow Depth and Flow Speed Changes in the Karun River, Open Journal of Marine Science, 2017, 7, 289-299.

 

21.Nourani,M. Behdarvandi Askar M. Comparison of the Effect of Tetrapod Block and Armor X block on Reducing Wave Overtopping in Breakwaters , Open Journal of Marine Science, 2017, 7, 472-484.

 

22.Soltani,P. Behdarvandi Askar M.Bahrami,H.Haghighi pour,S. Evaluation of Sediment Transport in the Naiband Gulf Area Using Mike21. Open Journal of Geology, 2017, 7, 182-192.

 

23. Falahati M, Behdarvandi Askar M. Seismic Performance Of The Pier Considering Structural Fluid Interaction With Ansys Software,2017, JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES VOL. 7(20), ISSUE 2/2017,ISSN: 2247-3769 / e-ISSN: 2284-7197 ART.NO. 216, pp. 25-30.

24. Nemati Havigh S, Behdarvandi Askar M. The Process of Fatigue Analysis on Fixed Metal Offshore Platforms. Marine Science 2017, 7(1): 10-16.

 

25.Ghatarband M , Behdarvandi Askar M. Investigating The Effect Of Distance And Diameter Ratio Of Elliptical Piles On The Amount Of Force Exerted By Waves In The Pile Groups With Regular Layout 2018, VOL. 8(21), ISSUE 1

ISSN: 2247-3769 / e-ISSN: 2284-7197 ART.NO. 228, pp. 37-46

 

 

برخی مقالات فارسی:

  1. مهدی بهداروندی عسکر ، احسان پارسی ، فرهاد ایزدجو (بهمن1388) ، مقایسه نتایج مدل یک بعدی mike 11 با مدل دو بعدی mike flood ،هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

 

  1. مهدی بهداروندی عسکر ، احسان پارسی ، (اسفند 1388) ، بررسی آبشستگی پایاب سیستم تخلیه سیلاب سد گلابر با استفاده از مدل فیزیکی ، دومین کنفرانس سراسری آب

 

  1. مهدی بهداروندی عسکر ، منوچهر فتحی مقدم ، ( اسفند 1388) ، بررسی پدیده کاویتاسیون در طول سرریز با استفاده از مدل فیزیکی ، دومین کنفرانس سراسری آب

 

  1. احسان پارسی ،  مهدی بهداروندی عسکر ، منوچهر فتحی مقدم ، ( اسفند 1388) ، بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه های آرامش تیپ 2، دومین کنفرانس سراسری آب

 

  1. احسان پارسی ،  مهدی بهداروندی عسکر ، (اردیبهشت 1388) ، بررسی شاخص کاویتاسیون در طول سرریز ها ، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه شیراز

 

  1. احسان پارسی ،  مهدی بهداروندی عسکر، ( اسفند 1387)، بررسی اثر تغییرات عمق پایاب بر نوسانات سرعت در حوضچه های آرامش تیپ دو در دبی های متغیر ، سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان

 

  1. مهدی بهداروندی عسکر ، فرهاد ایزدجو ، تحویل  مقاله جهت داوری به دفتر مجله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

 

  1. مریم دیلمی طریفی ، مهدی بهداروندی عسکر، وحید چگینی ، صادق حقیقی پور ، تاثیر وجود موانع در کاهش میزان سرریزی ناشی از امواج دردیوارهای دریایی ، اولین همایش ملی توسعه پایدار 1394، دانشگاه شهید بهشتی تهران

9.علی ابراهیمی ، مهدی بهداروندی عسکر،صادق حقیقی پور، وحید چگینی ، بررسی وجود موانع در دیوارهای ساحلی و تاثیر آن بر کاهش میزان بالاروی، اولین همایش ملی توسعه پایدار 1394، دانشگاه شهید بهشتی تهران