هیوا علمی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ژئومورفولوژیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۹ژئومورفولوژیدانشگاه تهران

سوابق اجرایی

ایفای مسئولیت علمی اجرایی:

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دریا از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

عضو کارگروه (محیط زیست) دانشکده منابع طبیعی دریا- از ۱۳۹۱ تاکنون

ردیف

عنوان فعالیت

مشخصات ابلاغ

تاریخ انجام فعالیت

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

۱

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دریا

۴۳۳۳

۴/۷/۱۳۹۱

۴/۷/۱۳۹۱

۴/۷/۱۳۹۵

۲

عضو کارگروه جذب (محیط زیست) دانشکده منابع طبیعی دریا

۸۹۲۰

۵/ج/۱

۲۴/۱۱/۱۳۹۱

۱۳۹۱

تاکنون

۳

کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

۸/۱۱/۹۳

۹/۱۱/۹۳

۴

کمیته علمی دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

۶/۱۱/۹۵

۷/۱۱/۹۵

۵

عضو کمیته علمی و اجرایی هفته پژوهش و فناوری

۲۵/۹/۱۳۹۱

۲۵/۹/۱۳۹۴

۶

عضو کمیته علمی و اجرایی هفته پژوهش و فناوری

۲۵/۹/۱۳۹۰

۲۵/۹/۱۳۹۳

ایجاد رشته­ های جدید و میان­رشته­ای با رویکرد رفع نیازهای اساسی کشور و  ترویج کارآفرینی:

ردیف

عنوان رشته

مقطع رشته

تاریخ ایجاد رشته

 
 

۱

رشته ژئومورفولوژی (گرایش هیدروژئومورفولوژی)

کارشناسی ارشد

۱۳۹۱

 

۲

گروه ژئومورفولوژی دریا

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳