مهسا حقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲بیولوژی دریاشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵بیولوژی جانوران دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکترای تخصصی۱۳۹۰بیولوژی جانوران دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده منابع طبیعی دریا- گروه شیلاتهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۹
هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

سوابق پژوهشی

-برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "کاربرد تجزیه و تحلیل روشها و آزمونهای نرم افزار اکولوژیکی PRIMER v۷ در مطالعات بوم شناسی آبزیان" در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مورخ ۲۴/۹/۹۷

-برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "روابط اکولوژیک ماهیان کف زی خلیج فارس با رویکرد مدیریت صیادی مبتنی بر اکوتوریسم" در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مورخ ۲۲/۹/۹۶

-برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " توسعه زیستگاه های مصنوعی دریایی به منظور افزایش تولید و اشتغال" در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مورخ ۲۱/۹/۹۶

-برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "کاربردهای روش های سنجش از دور اکوستیک در شناسایی پتانسیل های آبزی پروری و زیست محیطی اکوسیستم های آبی" در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مورخ ۲۲/۹/۹۵

-برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "تاثیر سنجش از راه دور اکوستیک در حفظ و پایش اکوسیستم های دریایی" در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، مورخ ۲۴/۱۱/۹۲