برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ارزیابی ذخایر آبزیان تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 10-12
منابع

Cadima, E.L. (2003) Fish Stock Assessment Manual. FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER No. 393. Rome

فایل پیوست اول درس ارزیابی ذخایر آبزیان تکمیلی- ارشد.pdf
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

آشنایی با دانشجویان و تبیین قوانین کلاس

معرفی منابع انگلیسی و فارسی (موجود در کتابخانه و به شکل Ebook)

آشنایی با اصول ارزیابی جمعیت و اهمیت شناخت ذخایر آبزیان

هفته دوم

صید انتخابی در ادوات صیادی

صید انتخابی تور ترال

صید انتخابی تورهای گوشگیر

هفته سوم

جمع آوری داده ها

رابطه طول- وزن

رشد ماهی

هفته چهارم

داده های مورد نیاز جهت تعیین پارامترهای رشد

معادله بتالانفی

معادله فورد والفورد

هفته پنجم

معادله گولاند و هالت

Munroplot

هفته ششم

تعیین مرگ و میر طبیعی

مرگ و میر صیادی

مرگ و میر کل

هفته هفتم

تعیین مرگ و میر کل حاصل از بررسی آبزیان مسن صید شده

تعیین میزان مرگ و میر کل حاصل از میانگین اندازه آبزیان صید شده

هفته هشتم

نمودار صید

نمودار طول صید

هفته نهم

تخمین اندازه صید با استفاده از علامت گذاری

تخمین اندازه جمعیت با استفاده از صید و مرگ و میر صیادی

هفته دهم

تخمین جمعیت با روش لسلی

آنالیز کوهورت

آنالیز کوهورت با استفاده از اطلاعات طولی

هفته یازدهم

ساختار سنی VPA و آنالیز کوهورت

هفته دوازدهم

تخمین تولید به ازای احیا

استفاده از مدل تولید به ازای احیا

روابط ذخیره

هفته سیزدهم

بازگشت شیلاتی

مدل دوگونه ای و چند گونه ای

هفته چهاردهم

مدیریت شیلاتی چند گونه ای

تعیین مقدار حداکثر مجاز قابل برداشت (MSY)

تعیین حداکثر بازده اقتصادی (MEY)

عنوان بوم شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8-10
فایل پیوست اول درس بوم شناسی عمومی.pdf
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

آشنایی با دانشجویان و تبیین قوانین کلاس

معرفی منابع انگلیسی و فارسی (موجود در کتابخانه و به شکل Ebook)

معرفی علم بوم شناسی (اکولوژی)

بررسی تقسیم بندی ها در مطالعات اکولوژی

آشنایی با مفاهیم Autecology و  Synecolog

هفته دوم

بررسی سطوح مختلف یا طیف اکولوژیکی در مطالعات اکولوژیکی از سلول تا کهکشان

آشنایی با مفاهیم ارگانیسم، جمعیت و جامعه از دیدگاه بوم شناسی

تعریف سیستم و آشنایی با اجزای آن

تعریف اکوسیستم و بررسی مفاهیم جزیی چون Biotop و Biotic در اکوسیستم به همراه تقسیم بندی آنها

آشنایی با مفهوم Biome

هفته سوم

شناخت طبقه بندی اکوسیستم ها (میکرواکوسیستم ها، مزواکوسیستم ها و ماکرواکوسیستم ها)

بررسی مفاهیم مربوط به بیوسنوزها شامل جوامع اصلی و جوامع خرد و تقسیم بندی هریک از آنها

شناخت انواع تقسیم بندی موجودات زنده یک اکوسیستم

-از نقطه نظر تولید و تروفی (تولید کننده و مصرف کننده)

-انواع مصرف کننده ها

-تقسیم بندی براساس وضعیت شکار (زنده خواری و مرده خواری)

بررسی شماتیک ارتباط بین بخش زنده و غیر زنده اکوسیستم

هفته چهارم

بزرگترین اکوسیستم جهان یا کره زمین و تقسیم بندی آن

شناخت تقسیمات اتمسفر

بررسی تاثیر حاشیه ای یا  Edge Effect

شناخت مفهوم Ecotone و Continum

هفته پنجم

شناخت روابط متقابل موجود در اکوسیستم ها

بررسی توالی اکولوژیکی (Ecological succession)

انواع توالی های اکولوژیکی در اکوسیستم ها

موجودات Pioneers

شناخت ویژگی های موجودات فرصت طلب

هفته ششم

شناخت دو نوع اصلی زنجیره غذایی (Grazing Food Chain و Detritus Food Chain)

اجزای مختلف هر یک از دو زنجیره در اکوسیستم ها

آشنایی با مفاهیم Saprophage و Coprophgy

معرفی شبکه غذایی و تفاوت آن با زنجیره های غذایی

شناخت سطوح تغذیه ای (Trophic Level) و مفاهیم مرتبت با آن

هفته هفتم

بررسی انواع هرم های اکولوژیکی(Ecological Pyramids)

شناخت هرم تعداد (مزایا و معایب)

شناخت هرم بیومس (مزایا و معایب) ، شناخت مفاهیم هرم معکوس و هرم دوکی شکل

بررسی هرم انرژی و علت برتری آن نسبت به دو هرم دیگر

هفته هشتم

بررسی چرخه‌های بیوژئوشیمیایی (Biogeochemical Cycle)

شناخت عناصر پرمصرف و کم مصرف

شناخت عناصراصلی بدن موجودات زنده

آشنایی با اجزای چرخه‌های بیوژئوشیمیایی

شناخت انواع چرخه‌های بیوژئوشیمیایی

آشنایی با عوامل موثر بر سرعت چرخه‌ها

هفته نهم

بررسی مراحل مختلف چرخه آب (Water Cycle)

آشنایی با تبخیر و تعرق (Evaporation and transpiration)

معرفی مفهوم Evapotranspiration

آشنایی با مرحله چگالش (Condensation)

آشنایی با مرحله بارندگی (Precipitation) و انواع آن (باران، برف، بوران و تگرگ)

آشنایی با مرحله روان آب و نفوذ (Runoff and Infiltration)

هفته دهم

بررسی مراحل مختلف چرخه کربن (Carbon Cycle)

بررسی چرخه کربن در اکوسیستم های خشکی

بررسی چرخه کربن در اکوسیستم های دریایی

بررسی مراحل مختلف چرخه نیتروژن (Nitrogen Cycle)

شناخت اشکال معدنی نیتروژن و مفاهیمی چون آمونیفیکاسیون (Amonification)، نیتریفیکاسیون (Nitrification)، دنتیتریفیکاسیون (Denitrification)

مقایسه چرخه نیتروژن در خشکی و دریا

هفته یازدهم

تولید در سطوح مختلف اکوسیستم

شناخت تولید اولیه (Primary production) و تقسیم بندی های مربوط به آن

بررسی تولید ثانویه (Secondary Production) و روشهای محاسبه

هفته دوازدهم

بررسی ویژگی‌های اکولوژیکی جوامع زیستی

شناخت مفاهیم مربوط به ساختار جوامع زیستی (Communities Structure)

آشنایی با تنوع زیستی (Biodiversity)

شناخت رقابت درون گونه‌ای (Intraspecific Competition) و مفهوم قلمرو طلبی

هفته سیزدهم

بررسی ارتباطات بین گونه‌ای (Interspecific communication) در یک اکوسیستم

شناخت همسفرگی (Commensalism)، زندگی انگلی (Parasitism) و رابطه شکار و شکارچی (Predation)

آشنایی با مکانیسم‌های دفاعی شکار در برابر شکار شامل ایجاد گروه، جنگیدن، فرار کردن، افزایش اندازه بدن، استتار، استفاده از رنگ های خاص، تقلید و غیره

هفته چهاردهم

بررسی رقابت بین گونه‌ای (Interspecific Competition) و مقایسه با رقابت درون گونه ای

شناخت مفهوم کنج اکولوژیکی (Ecological Niche) و ارتباط آن با رقابت بین گونه‌ای

فاکتورهای اکولوژیکی موثر بر پراکنش موجودات زنده

عوامل اقلیمی یا شرایط آب و هوایی موثر بر موجودات زنده

هفته پانزدهم

شناخت پارامتر محیطی نور به عنوان مهمترین فاکتور موثر بر موجودات زنده

آشنایی با عوامل موثر بر شدت نور، مدت زمان تابش نور و تناوب نوری

بررسی مهاجرت فصلی جانوران تحت تاثیر فتوپریود و خواب زمستانی (Hibernation)

هفته شانزدهم

بررسی پارامتر درجه حرارت و اثرات درجه حرارت بر موجودات زنده

آشنایی با پارامترهای باد و طبقه بندی بادها بر اساس سرعت وزش

شناخت انواع بادها

بررسی بادهای خشکی به دریا، کوه و دره

آشنایی با مفاهیم تحمل اکولوژیکی، میدان اکولوژیکی، تکامل و جهش

شناخت انتخاب طبیعی و اثر آن در اکوسیستم های ثابت و متغیر و رانش ژنتیکی

بررسی پدیده مهاجرت

بررسی و مقایسه مهاجرت در گیاهان جانوران

شناخت مفاهیم سازگاری و انقراض

عنوان بوم شناسی آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 8-10
منابع

Carig J. F. (2016) Freshwater Fisheries Ecology. John Wiley & Sons, Ltd

Jennings, S., Kaiser, M. and Reynolds J.D. (2001) Marine Fisheries Ecology. Blackwell Publishing

فایل پیوست اول درس بوم شناسی آبزیان - ارشد.pdf
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

آشنایی با دانشجویان و تبیین قوانین کلاس

معرفی منابع انگلیسی و فارسی (موجود در کتابخانه و به شکل Ebook)

مروری بر مبانی بوم شناسی و بیان تعاریف

هفته دوم

بوم سازگان آبی و اجزای آنها شامل جوامع پلانکتونی، جوامع کفزیان و نکتونها

هفته سوم

ساختار جوامع پلانکتونی

هفته چهارم

ساختار جوامع کفزیان

هفته پنجم

ساختار جوامع نکتونها (ماهیان و مهره داران آبزی)

هفته ششم

ساختار زیستی و غیر زیستی بوم سازگان آبی

هفته هفتم

اکولوژی ماهیان شیلاتی در بوم سازگان آب های شیرین

هفته هشتم

اکولوژی ماهیان شیلاتی در بوم سازگان آب های دریایی

هفته نهم

مفهوم جمعیت و براورد فراوانی در بوم سازگان های آبی

هفته دهم

الگوی پراکنش آبزیان در بوم سازگان های آبی و شاخص های آن

هفته یازدهم

نمونه برداری و طرح آزمایش ها در بوم سازگان های آبی

هفته دوازدهم

برآورد پارامترهای جوامع آبزیان

هفته سیزدهم

تنوع زیستی آبزیان شیلاتی

هفته چهاردهم

ظرایب شباهت، آنالیز خوشه ای و نرخ بقا در جمعیت آبزیان

عنوان سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-12
منابع

Huisman, O. and de Bay, R. A. (2001) Principles of Geographic Information Systems: An introductory textbook. ITC Publication

Olaya, V. (2018) Introduction to GIS. Gretchen Peterson Publication

فایل پیوست اول درس سامانه اطلاعات جغرافیایی.pdf
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

آشنایی با دانشجویان و تبیین قوانین کلاس

معرفی منابع انگلیسی و فارسی (موجود در کتابخانه و به شکل Ebook)

آشنایی با علم سامانه اطلاعات جغرافیایی

تعریف و تاریخچه GIS

هفته دوم

ارکان GIS

زیر سامانه های GIS

هفته سوم

ساختار داده در GIS و تبدیل آنها

روش های وارد سازی داده

هفته چهارم

تهیه مدل رقومی ارتفاع رستری و کاربردهای آن

تهیه نقشه های شیب، جهت، یگان شکل زمین و سایه روشن پستی و بلندی ها

هفته پنجم

سامانه های مختصات نقشه و تبدیل آنها

محاسبه پروفیل ارتفاعی مسیر

هفته ششم

تهیه خودکار نقشه مناطق قابل رویت از یک نقطه

هفته هفتم

تهیه خودکار نقشه حوضه آبخیز رودخانه

هفته هشتم

تصحیح هندسی و مختصات دار کردن نقشه

هفته نهم

آشنایی با توابع اصلی و پرکاربرد مانند تعیین مساحت

رویهم گذاری، تعیین فاصله ، طبقه بندی، محاسبات روی نقشه

مدل گرافیکی

هفته دهم

آشنایی با داده های وکتوری

هفته یازدهم

آشنایی با توابع اصلی و با کاربرد زیاد مانند Merge, Union, Intersect, Dissolved

هفته دوازدهم

آشنایی با SQL

هفته سیزدهم

جستجو در جدول اطلاعات توصیفی

هفته چهاردهم

مکان یابی های جغرافیایی