اولیاقلی خلیلی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی منابع طبیعی- محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی منابع طبیعی- محیط زیستدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی منابع طبیعی- محیط زیستدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت۱۷
رسمی قطعیتمام وقت
رسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه محیط زیست-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از آذر ۱۳۹۸ تا کنون

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دریا- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بین دی ماه ۱۳۹۶ تا آذر ماه ۱۳۹۸

مدیر آموزشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بین تیر ماه ۹۶ لغایت آذر ۱۳۹۸

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بین بهمن ۹۷ لغایت آذر ۱۳۹۸

رئیس دانشکده منابع طبیعی دریا از مهر ماه ۹۸ تا کنون