برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان زیست شناسی حیات وحش
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
فایل پیوست اول زیست شناسی حیات وحش-خلیلی پور.docx
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

اهمیت شناخت و مطالعه حیوانات وحشی- منشاء و تکامل پستانداران- تعریف حیات وحش-

هفته دوم

تعریف گونه- زیر گونه و جمعیت- سیستماتیک- تاکسونومی- نامگذاری دو اسمی

هفته سوم

ویژگی های پستانداران- طبقه بندی پستاندارانو بررسی اجمالی راسته های پستانداران جهان

هفته چهارم

مناطق جغرافیایی جانوری- زیستگاهها و پستانداران موجود در هر کدام از زیستگاههای کشور

هفته پنجم

راسته زوج سمان و فرد سمان (نحوه شناسی و مورفولوژی گونه ها طبقه بندی داخلی راسته ها)

هفته ششم

راسته زوج سمان و فرد سمان (انواع شاخ در علف خواران-فیژیولوژی دستگاه گوراش-زیستگاههای مطلوب- سازگاری و عادات غذایی)

هفته هفتم

راسته زوج سمان و فرد سمان (پراکندگی محلی و جهانی ساختار اجتماعی قلمروطلبی- چرخه زندگی- روابط متقابل با گونه های دیگر- رابطه با انسان، وضعیت حفاظتی و اقدامات حفاظتی)

هفته هشتم

راسته گوشتخواران (شناسایی- سازگاری- پراکندگی-رفتار- چرخه زندگی-روابط متقابل با گونه های دیگر- رابطه با انسان-  و وضعیت حفاظتی )

هفته نهم

راسته گوشتخواران (شناسایی- سازگاری- پراکندگی-رفتار- چرخه زندگی-روابط متقابل با گونه های دیگر- رابطه با انسان-  و وضعیت حفاظتی )

هفته دهم

راسته گوشتخواران (شناسایی- سازگاری- پراکندگی-رفتار- چرخه زندگی-روابط متقابل با گونه های دیگر- رابطه با انسان-  و وضعیت حفاظتی )

هفته یازدهم

راسته گوشتخواران (شناسایی- سازگاری- پراکندگی-رفتار- چرخه زندگی-روابط متقابل با گونه های دیگر- رابطه با انسان-  و وضعیت حفاظتی )

هفته دوازدهم

گاو های دریایی و آب بازان

هفته سیزدهم

گاو های دریایی و آب بازان

هفته چهاردهم

آشنایی اجمالی با سایر راسته های پستاندارن

هفته پانزدهم

آشنایی اجمالی با سایر راسته های پستاندارن

هفته شانزدهم

بازدید از مناطق حفاظت شده

عنوان زیست شناسی حفاظت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
فایل پیوست اول زیست شناسی حفاظت- خلیلی پور.docx
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

تاریخچه حفاظت در ایران و جهان- دلایل نگرانی در مورد تنوع زیستی تاریخچه پیدایش زیست شناسی حفاظت

هفته دوم

توزیع جغرافیایی تنوع زیستی و عوامل موثر بر آن- الگوی پراکندی تنوع زیستی

هفته سوم

اکوسیستم های شاخص (تالاب ها- جزایر مرجانی- مانگرو و جنگل های حاره )

هفته چهارم

اکوسیستم های شاخص (تالاب ها- جزایر مرجانی- مانگرو و جنگل های حاره )

هفته پنجم

اکوسیستم های شاخص (تالاب ها- جزایر مرجانی- مانگرو و جنگل های حاره )

هفته ششم

نقش ژنتیک در زیست شناسی حفاظت- حفاظت در سطح ژن (تنوع ژنتیکی بین افراد، درون جمعیت ها و بین جمعیت ها)

هفته هفتم

عوامل موثر بر تنوع ژنتیکی(جهش جریان ژنی نوترکیبی و انتخاب طبیعی)

هفته هشتم

رابطه بین تنوع ژنتیکی و براژش پیامدهای کاهش تنوع ژنتیکی

هفته نهم

حفاظت در سطح جمعیت جمعیت کمینه زیستا- مساحت کمینه پویا

هفته دهم

-اندازه جمعیت موثر-حفاظت در سطح گونه- تعاریف گونه و نقش آن در حفاظت

هفته یازدهم

- اندازه جمعیت موثر-حفاظت در سطح گونه- تعاریف گونه و نقش آن در حفاظت

هفته دوازدهم

روش های تعیین هویت گونه ها (ریخت شناسی- بوم شناسی و ژنتیکی)

هفته سیزدهم

روش های تعیین هویت گونه ها (ریخت شناسی- بوم شناسی و ژنتیکی)

هفته چهاردهم

ایجاد جمعیت جدید- معرفی و معرفی مجدد و عوامل موثر بر آن

هفته پانزدهم

واحد حفاظت- راهبردهای حفاظت در محل و خارج از محل و محدودیت های آنها

هفته شانزدهم

بازسازی اکولوژیک و جایگاه آن در زیست شناسی حفاظت- فناورهای نوین در زیست شناسی حفاظت

عنوان ارزیابی و مدیریت زیستگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
فایل پیوست اول ارزیابی و مدیریت زیستگاه-خلیلی پور.docx
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

زیستگاه، اصول ارزیابی زیستگاه، تاریخچه ارزیابی زیستگاه در دنیا و در ایران

هفته دوم

تئوری و مفاهیم پایه ارزیابی زیستگاه، عمومیت پذیری، واقعیت و دقت در مدل های اکولوژیک

هفته سوم

استفاده از زیستگاه، انتخاب زیستگاه و رجحان زیستگاهی، آشیان بوم شناختی و نقشه سازی آنها

هفته چهارم

ارتباط متقابل زیستی گونه ها در زیستگاه

هفته پنجم

نمونه برداری و بررسی های میدانی

هفته ششم

مقیاس زمانی و مکانی و دامنه های مقیاس, کاربردهای مدیریتی ارزیابی زیستگاه

هفته هفتم

چالش های ارزیابی زیستگاه، نقشه سازی تغییرات اقلیمی

هفته هشتم

فرایند مهاجرت گونه ها، مدل سازی زیستگاه فرا جمعیت ها

هفته نهم

معرفی و طبقه بندی روش های مدل سازی زیستگاه

هفته دهم

کاربرد مدل سازی زیستگاه در فرایند طرح ریزی حفاظت

هفته یازدهم

معرفی مدل رگرسیون منطقی دوتایی

هفته دوازدهم

معرفی مدل ENFA

هفته سیزدهم

معرفی مدل مکسنت

هفته چهاردهم

مدل سازی زیستگاه در نرم افزار R

هفته پانزدهم

مدل سازی زیستگاه در نرم افزار R

هفته شانزدهم

تفسیر نتایج مدل ها

عنوان ارزیابی اثرات ژیست محیطی دریا (EIA)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
فایل پیوست اول ارزیابی اثرات ژیست محیطی دریا (EIA)- خلیلی پور.docx
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

بیان اعداف طرح و توسعه

هفته دوم

تعیین حدود طرح و توسعه

هفته سوم

شناسایی تغییرات ممکن با در نظر گرفتن محدودیت های زیست محیطی

هفته چهارم

تعیین اثرات نخستین و دومین

هفته پنجم

تعیین حدود آستانه در ارزیابی اثرات زیست محیطی

هفته ششم

روش چک لیست

هفته هفتم

ماتریس لئوپولد و ایرانی

هفته هشتم

ماتریس سریع

هفته نهم

روش شبکه ها

هفته دهم

روش روی هم گذاری نقشه ها

هفته یازدهم

تجزیه و تحلیل سیستمی

هفته دوازدهم

ماتریس ریاضی

هفته سیزدهم

سایر روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی

هفته چهاردهم

نحوه نگارش گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی

هفته پانزدهم

تعیین بعد و اهمیت تغییرات جمع بندی تغییرات و مبادله اطلاعات

هفته شانزدهم

جمع بندی نهایی و تصمیم گیری نهایی

عنوان زیست بوم شناسی پیشرفته دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
فایل پیوست اول زیست بوم شناسی پیشرفته دریا-خلیلی پور.docx
فایل پیوست دوم 1581325050-.docx
فایل پیوست سوم 1581325050-.docx
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

جمعیت های فیتوپلانکتونی، جلبک ها و علفزارهای دریایی جمعیت های زوو.پلانکتون ها

هفته دوم

انواع اکوسیستم های دریایی

هفته سوم

انواع اکوسیستم های دریایی

هفته چهارم

سازگاری جانوران در دریا

هفته پنجم

سازگاری جانوران در دریا

هفته ششم

پستانداران دریایی

هفته هفتم

پستانداران دریای

هفته هشتم

پرندگان دریایی

هفته نهم

پذندگان دریایی

هفته دهم

انجام مطالعات پیشرفته بر روی پستاندارن دریایی

هفته یازدهم

انجام مطالعات پیشرفته بر روی پستاندارن دریایی

هفته دوازدهم

روابط بین جمعیت و گونه ها

هفته سیزدهم

سی اسکیپ ژنتیک و ریور اسکیپ ژنتیک

هفته چهاردهم

مدل سازی مطلوبیت زیستگاه- روش رگرسیون منطقی دوتایی

هفته پانزدهم

مذل سازی مطلوبیت زیستگاه- روش مکسنت

هفته شانزدهم

مذل سازی مطلوبیت زیستگاه- سایر روش ها