سید ناصر سعیدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعی(تنظیم نشده)۲۹