برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اقتصاد خرد ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس 310