برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بوم شناسی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 12-10
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی
منابع


=.0

فایل پیوست اول بوم شناسی دریا (2).pdf
عنوان بیوانفورماتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 10-08
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی
فایل پیوست اول بیوانفورماتیک (2).pdf
عنوان ویژگیهای غیر زیستی دریاهای منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 16-14
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی
فایل پیوست اول ویژگیهای_غیر_زیستی_دریاهای_منطقه.pdf
عنوان فرایندهای بوم شناسی بوم سازگانهای دریایی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه 10-08
فایل پیوست اول فرایندهای_بوم_شناسی_بوم_سازگانهای.pdf
عنوان بوم شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 16-14
فایل پیوست اول بوم شناسی عمومی.pdf