امیر پرویز سلاطی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۸۳دامپزشکیشهید چمران
دکترای تخصصی۱۳۸۸فیزیولوژیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه شیلاتعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دریا 1391-1389

رییس پژوهشکده علوم دریایی 1394-1391

رییس پردیس خودگردان 1393-1392

مدیر داخلی مجله علوم و فنون دریایی 1392-1389

رییس اداره انتشارات علمی 1392-1390

پژوهشگر برتر گروه شیلات 1394

پژوهشگر برتر استان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی 1395

پژوهشگر برتر منطقه اروند در گروه کشاورزی و منابع طبیعی 1396

پژوهشگر برتر گروه شیلات 1397

فیزیولوژی رفتارشناسی آبزیان

فیزیولوژی تولیدمثل آبزیان

فیزیولوژی آبزیان

سوابق پژوهشی

روش های آزمایشگاهی در آبزی پروری

دبیر سمینار محیط زیست دریا اسفند 1390

دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی علوم دریایی و اقیانوسی اسفند 1391

دبیر اولین همایش بافت شناسی آبزیان فروردین 1392

انجمن زیست شناسی

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی

انجمن علوم و فنون دریایی