برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیولوژی جانوری
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول فیزیولوژی جانوری.docx
عنوان فیزیولوژی آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول فیزیولوژی آبزیان جدید.docx
عنوان فیزیولوژی رشد و تولیدمثل
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
فایل پیوست اول فیزیولوژی تولیدمثل جدید.docx
عنوان فیزیولوژی رشد و تولیدمثل
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
منابع

Physiology of Fishes

-Reproduction of Vertebrates

طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

فیزیولوژی و بیوشیمی گنادوتروپین ها، عوامل تحریکی و مهاری موثر بر آزاد شدن گنادوتروپین ها

هفته دوم

سنتز استرویید های گنادی، انتقال و پاکسازی ،تغییرات استرویید های گنادی در چرخه تولیدمثل

هفته سوم

ملاتونین: ساختار و عملکرد، ریتم های دوره ای و ساعت بیولوژیک

هفته چهارم

ویتلوژنین

هفته پنجم

تکامل ساختار تخمدان طی چرخه تولیدمثلی

هفته ششم

تکامل ساختار بیضه در چرخه تولیدمثلی

هفته هفتم

ارزیابی کیفیت اسپرم

هفته هشتم

فرومون ها: ساختار و عملکرد

هفته نهم

اثر آلاینده ها بر روندهای تولیدمثلی

هفته دهم

اثر استرس های محیطی بر تولیدمثل

هفته یازدهم

مکانیسم های فیزیولوژیک رشد

هفته دوازدهم

هورمون های موثر بر رشد آبزیان

هفته سیزدهم

رشد جبرانی در آبزیان

هفته چهاردهم

اثر عوامل محیطی بر رشد

هفته پانزدهم

متابولیسم انرژی

هفته شانزدهم

روش های پیشرفته در فیزیولوژی آبزیان

عنوان فیزیولوژی آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

Physiology of Fishes, CRC Press

ماهی شناسی جلد 2، دکتر مسعود ستاری ، انتشارات حق شناس

طرح درس

 

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

مقدمات فیزیولوژی

هفته دوم

فیزیولوژی سلول

هفته سوم

فیزیولوژی تنفس

هفته چهارم

فیزیولوژی قلب و گردش خون

هفته پنجم

تنظیم اسمزی

هفته ششم

تنظیم اسمزی

هفته هفتم

فیزیولوژی  پاسخ به استرس

هفته هشتم

فیزیولوژی  غدد درون ریز

هفته نهم

فیزیولوژی  غدد درون ریز

هفته دهم

فیزیولوژی تولید مثل نر

هفته یازدهم

فیزیولوژی تولید مثل ماده

هفته دوازدهم

مهاجرت در آبزیان

هفته سیزدهم

فیزیولوژی گوارش

هفته چهاردهم

فیزیولوژی گوارش

هفته پانزدهم

تنظیم اسید و باز در آبزیان

هفته شانزدهم

روش های نوین در فیزیولوژی آبزیان

عنوان جانورشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

جانور شناسی هیکمن و ترامپ، انتشارات خانه زیست شناسی

طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

حیات و مبانی علم جانور شناسی

هفته دوم

پیوستگی و تکامل در زندگی جانوران : مروری بر مبانی ژنتیک، تکامل آلی، فرایند تولیدمثل، مبانی رشد و نمو

هفته سوم

طبقه بندی و فیلوژنی

هفته چهارم

پروتوزوآها

هفته پنجم

پروتوزوآها

هفته ششم

مزوزوآ و پارازوآ

هفته هفتم

جانوران دارای تقارن شعاعی

هفته هشتم

آسلومات ها

هفته نهم

زودوسلومات ها

هفته دهم

زودوسلومات ها

هفته یازدهم

نرم تنان

هفته دوازدهم

کرم های حلقوی

هفته سیزدهم

بندپایان

هفته چهاردهم

آرواره داران

هفته پانزدهم

مهره داران

هفته شانزدهم

مهره داران

عنوان اکوفیزیولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 12-10