دکتر مهدی بهداروندی عسکر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۱سازه های آبیشهید چمران اهواز

سوابق اجرایی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر