امیر اشتری لرکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵فیزیک کاربردیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸فیزیک دریاشهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۹۱فیزیک دریاعلوم و فنون دریایی خرمشهر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۸

سوابق اجرایی

مدیر آموزش و برنامه ریزی دانشگاه

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

معاون اداری، مالی دانشگاه

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه

معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

رییس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

مدیر گروه فیزیک دریا

فیزیک و فیزیک دریا