مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارسپوران خدری، مسعود صدری نسب، امیر اشتری لرکیمطالعات علوم محیط زیست1400
۲بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددیامید ماه پیکر , امیر اشتری لرکی, محمد اکبری نسبمطالعات علوم محیط زیست1400
۳آشکارش اتوماتیک پیچک¬های خلیج-فارس و مطالعه¬ی ساختار و خواص فیزیکی آن¬هاامید ماه¬پیکر، امیر اشتری¬لرکی، محمد اکبری¬نسباقیانوس شناسی1400
۴بررسی اثر تغییر توپوگرافی اروندرود بر الگوی جریان و نوسان تراز سطح آب به کمک مدل سازی عددیمحمد فیاض محمدی، مسعود صدری نسب، وحید چگینی، امیر اشتری لرکیاقیانوس شناسی1400
۵مدل سازی عددی و آشکارسازی اتوماتیک پیچکهای زیرمیان مقیاس در خلیج فارس با استفاده از یک الگوریتم هندسه برداریامید ماه پیکر ، امیر اشتری لرکی و محمد اکبری نسبمجله فیزیک زمین و فضا1400
۶ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فار سپوران خدری، مسعود صدری نسب, امیر اشتری لرکیمطالعات علوم محیط زیست1399
۷مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر بار معلق در رودخانه اروندمرتضی بختیاری ، امیر اشتری لرکی، عدنان سامرمجله علوم و فنون دریایی1399
۸بررسی اثر جزرومد بر فرآیند رسوب گذاری در اسکله شماره 38 بندر امام خمینی(ره)تاجماه دهدشتی، امیر اشتری لرکی، محمد فیاض محمدیمطالعات علوم محیط زیست1398
۹بررسی غلظت رسوب معلق در دلتای هندیجان با استفاده از تکنیک سنجش از دورسعیده شیرین منش، مسعود صدری نسب ، علی کرمی خانیکی، امیر اشتری لرکی و سید مصطفی سیادت موسوینشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز1398
۱۰مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دورندا آصف جاه ، مسعود صدری نسب، امیر اشتری لرکی، محمد اکبری نسبدو فصلنامه هیدروفیزیک1397
۱۱تعیین فاصله بین فرستنده و گیرنده صوتی در محیط چینه‌بندی شده با روش معکوس آکوستیکی در آزمایشگاهمحمد احمد نژاد، امیر اشتری لرکی، محمد اکبری نسب، مجید آقاباباییدو فصلنامه علمی – پژوهشی دریافنون1397
۱۲مطالعۀ جبهه های سطحی در دریای عمانسالار یزدانفر امیر اشتری لرکی محمد اکبری نسب ابوالفضل دلبریدو فصلنامه هیدروفیزیک1397
۱۳تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروندمسعود صدری نسب، محمد فیاض محمدی، امیر اشتری لرکی، وحید چگینیمجله علوم و فنون دریایی1397
۱۴تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارسابوالفضل دلبری، مسعود صدری نسب، امیر اشتری لرکیمجله علوم و فنون دریایی1396
۱۵مطالعه اثر جریان خروجی یک پلوم در محیط چینه بندی شده بر روی پراکندگی صوت در آزمایشگاهمحمد احمد نژاد(دانشجو) - امیر اشتری لرکی- محمد اکبری نسب- مجید آقاباباییدو فصلنامه علمی – پژوهشی دریافنون1394
۱۶برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورقامیر اشتری لرکی، مسعود صدری نسب، ماتیاس تامچک، وحید چگینی، عامر کعبیمجله علوم و فنون دریایی1392
۱۷Modeling the physical properties of wave generated by turbulent wake of submarine in the Persian Gulf and the Gulf of OmanKenarkoohi.K, Sadrinasab.M, Shahmirzaee.H, Ashtari Larki.AIndian Journal Of Geo Marine Science2018
۱۸Modeling of turbulent wake of surface vessel and measuring its induced magnetic fieldKenarkoohi.K, Sadrinasab.M, Shahmirzaee.H, Ashtari Larki.AIndian Journal Of Geo Marine Science2018
۱۹New records of the brittle stars Ophiothela venusta and phiactis modesta (Echinodermata: Ophiuroidea) from the northern Persian Gulf, with orphological detailsPeyghan.S, Doosthsenas.B, Rounagh.M.T, Nabavi..M.B, Ashtari Laki.AZootaxa2018
۲۰New report of Protankyra psudodigitata Semper, 1867 (Holothuroidea: Apodida) from Persian Gulf, Boushehr with note on its taxonomic featuresh note on its taxonomic featuresPeyghan.S, Doosthsenas.B, Rounagh.M.T, Nabavi..M.B, Ashtari Laki.AIranian journal of animal biosystematics2018
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.