پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱مدلسازی عددی انتقال رسوبات در کانال جزر ومدی بندر بوشهرسکینه عاربیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۲مدلسازی عددی پارامترهای فیزیکی آب در مصب اروند رودمحمد فیاض محمدیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۳مدلسازی سه بعدی گردش آب در خلیج چابهارسوده افشاریانکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۴مدلسازی سه بعدی پارامترهای فیزیکی خلیج فارسعماد الدین زمانیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۵اثرات جزر و مدی و دبی رودخانه بر انتقال آب و نمک در مصب رودخانه زهرهحسین پاشا زانوسیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۶مدل گردش و اختلاط آب در تالاب انزلیمریم راهبانیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۷گردش و اختلاط آب در مصب سفیدرودمحمدعلی سبکبارکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۸انتشار رسوبات به روش انتشار و نفوذ آب در مصب سفیدرودعلیرضا عامریکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۹بررسی پتانسیل انتقال رسوب در کانال حفارشهاب ورشوییکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۰مطالعه رسوب گذاری وجریانات ساحلی حوزه شمال غربی خلیج فارس حد فاصل رودخانه زهره تا بندر دیلم با استفاده از تکنیکهای سنجش از دورمحمد صادق یاوریکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۱مدلسازی عددی جریانات سطحی وزیر سطحی خلیج بوشهرسید طالب حسینیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۲مدلسازی عددی میزان انرژی الکتریکی در خور دورقنادر شعیبکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۳مطالعه انتقال رسوبات معلق توسط جریانات جزر ومدی در انتهای خور غنامعلی حسین صادقپورکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۴توزیع رسوبات معلق با تکیه بر فازهای کشندی رودخانه اروندمیثم محمودیان شوشتریکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۵اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آبمرتضی آئین جمشیدکارشناسی ارشداستاد راهنما(تنظیم نشده)
۱۶مدل سازی انتشار آلودگی در منطقه بوشهرهدی دراوی پورکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۷بررسی الگوی جریانات سطحی آب در خور ماهشهر به روش لاگرانژیسید هادی حسنیکارشناسی ارشداستاد راهنما(تنظیم نشده)
۱۸بررسی انتقال رسوب در خور ماهشهرحبیب عبادی فخرکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۹بررسی جریان آب در محل تلاقی رودخانه های اروند و کارونعبدالزهرا عجب پورکارشناسی ارشداستاد راهنما(تنظیم نشده)
۲۰بررسی نرخ تقییرات رسوب گداری در محل تلاقی رودخانه های اروند و کارونفواد نظافتکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)