حامد صافی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶زبان و ادبیات عربشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۸زبان و ادبیات فارسیدانشگاه قم
دکترای تخصصی۱۳۹۵زبان و ادبیات فارسیدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور اهواز

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری خوزستان

 

برنامه کاری هفتگی

تمام طول هفته (شنبه تا چهارشنبه)